Zásady ochrany soukromí

Skupina Carlsberg si je vědoma, že bezpečnost vašich osobních údajů je mimořádně důležitá a chce zajistit ochranu vašeho soukromí a vašich osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany soukromí popisují, jak Carlsberg Breweries A/S (dále pouze „Carlsberg“ a všechny tvary slov „my“ a „náš“) používá vaše osobní údaje a opatření, která zavedl za účelem zajištění jejich ochrany.

Tyto Zásady ochrany soukromí se na vás budou vztahovat, pokud od nás zakoupíte zboží nebo služby, budete se účastnit našich eventových nebo propagačních akcí nebo s námi navážete jiné vztahy včetně používání kterýchkoli našich internetových stránek nebo komunikace s námi prostřednictvím sociálních médií.

Seznamte se prosím podrobně s těmito zásadami (a také s našimi zásadami a podmínkami pro používání cookies a všemi ostatními dokumenty v nich zmíněnými, pokud používáte jedny z našich internetových stránek). Pokud jste našim zákazníkem, další informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje, mohou být uvedeny ve vaší smlouvě s námi. Další oznámení upozorňující na určité způsoby, kterými bychom chtěli použít vaše osobní údaje a na možnost povolit nebo nepovolit vybrané způsoby použití mohou námi být učiněna, když od vás budeme vaše osobní údaje získávat.

Tyto Zásady ochrany soukromí vysvětlují naše postupy pro zajištění ochrany soukromí a jsou rozděleny na části nazvané takto:

 1. Jaké osobní údaje shromažďujeme
 2. Co s vašimi osobními údaji děláme
 3. Jak používáme cookies
 4. Vaše používání chatovacích místností, diskuzních fór nebo jiných interaktivních fór
 5. Jak chráníme vaše osobní údaje
 6. Vaše práva a jak nás můžete kontaktovat
 7. Změny těchto zásad1) JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Budeme shromažďovat a zpracovávat tyto vaše osobní údaje nebo některé z nich:

Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, uživatelské jméno pro sociální média, pohlaví, datum narození nebo fotografie nebo údaje o vašem zaměstnavateli a vaší pracovní funkci

 • Informace o vaší účasti na našich propagačních a eventových akcích a v našich soutěžích, které získáme, informace poskytnuté ve vámi vyplněných formulářích pro žádosti a přihlášky, záznamy, které jste nebo jsme provedli, údaje o vašich hostech v souvislosti s jakýmikoli propagačními akcemi a soutěžemi, kterých jste se zúčastnili nebo ve kterých jste získali výhru, nebo jiné informace týkající se vaší účasti na eventových akcích včetně případných požadavků na složení jídla a žádostí o pomoc při vstupu
 • Informace o vašich zájmech [údaje o vašich koníčcích nebo činnostech, jimiž se zabýváte], [údaje o vašich zájmech] nebo [OSTATNÍ INFORMACE]
 • Informace o marketingových preferencích, údaje o vašich marketingových a komunikačních preferencích a informace, které získáváme proto, aby nám pomohly zjistit, o jaké výrobky a služby byste mohli mít zájem
 • Informace o vašem používání našich chatovacích místností, diskuzních fór, stránek sociálních médií nebo jiných interaktivních fór včetně jakýchkoli vyjádření, fotografií, videí nebo jiných informací, které zveřejníte on-line
 • Informace z průzkumů vaše odpovědi v průzkumech trhu, které provádíme
 • Naše korespondence a komunikace s vámi včetně jakékoli zpětné vazby, stížností a připomínek od vás prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo sociálních médií a záznamů jakékoli on-line komunikace, poštovní korespondence nebo osobní komunikace mezi námi. Když s námi komunikujete telefonem, zaznamenáváme telefonní číslo použité pro zavolání nám a informace získané nahráním hovoru.
 • Technické informace včetně adresy internetového protokolu (IP) použité k připojení vašeho počítače k internetu, vašich přihlašovacích údajů, typu a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typů a verzí plug-in modulů prohlížeče, operačního systému a platformy
 • Informace o vaší návštěvě našich internetových stránek včetně celých jednotných označení zdrojů (URL) použitých na našich internetových stránkách, přes ně a z nich (včetně data a času), výrobků, které jste si prohlíželi nebo které jste vyhledávali, stránek, na které jste vstoupili, dob odezvy stránek, chyb při stahování, délek návštěv jednotlivých stránek, informací o interakcích na stránkách (jako např. rolování, klikání a texty aktivované při najetí myší) a způsobů ukončení prohlížení stránek

Zdroje osobních údajů

Hodně vašich osobních údajů, které získáváme, získáváme přímo od vás nebo z vašich interakcí s námi, našimi internetovými stránkami nebo stránkami sociálních médií. Vaše osobní údaje můžeme získávat také z jiných zdrojů včetně obchodních partnerů, dodavatelů, poskytovatelů technických a platebních služeb, reklamních sítí, poskytovatelů analýz návštěvnosti internetových stránek, poskytovatelů informací o vyhledávání na internetu, agentur pro hodnocení úvěruschopnosti, databází podvodů a podvodníků a dalších databází třetích stran včetně sankčních seznamů, a informací o podnikatelských aktivitách a nástrojů jejich průzkumu.

Citlivé osobní údaje

Podle legislativy o ochraně údajů jsou určité kategorie osobních údajů považovány za zvláště citlivé, a proto za vyžadující větší ochranu. Do těchto kategorií patří informace o zdravotním stavu, rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženské víře, členství v odborových svazech nebo vaše sexuální orientace a genetické a biometrické údaje. Za citlivé jsou podle evropské legislativy o ochraně údajů také pokládány informace týkající se odsouzení v trestních věcech a trestných činů.

Za určitých okolností budeme tyto citlivé osobní údaje shromažďovat a nakládat s nimi, a to například při zpracovávání žádostí o zvláštní lékařskou pomoc nebo pomoc při vstupu nebo vašich zvláštních požadavků na složení jídla v souvislosti s vaší účastí na určité eventové akci, které mohou ukazovat vaši náboženskou víru jako např. výběr halal nebo košer jídla nebo při provádění určitých ověření, která mohou přinést informace o vaší trestní minulosti. S těmito citlivými osobními údaji nakládáme v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, jak je také dále popsáno v následující části „Co s vašimi osobními údaji děláme“.2) CO S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI DĚLÁME

Podle evropských zákonů o ochraně údajů (evropské zákony o ochraně údajů) musíme pro své použití vašich osobních údajů mít právní základ nebo důvod a informovat vás o něm. U každého níže uvedeného použití osobních údajů popisujeme účel, pro který jsou použity a důvod, z jakého jsou použity. Dále v tomto dokumentu je pak možno nalézt vysvětlení každého důvodu.

Vaše osobní údaje budeme používat pro tyto účely v závislosti na vaši interakci s Carlsbergem:

 • Poskytování a správa výrobků a služeb, o které jste požádali: Plnění našich povinností vzniklých z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi včetně zajišťování dodávek, plnění nebo rušení objednávek, poskytování vám informací, výrobků a služeb, o které jste požádali a oznamování vám změn našich výrobků a služeb

Právní základy: Plnění smluv, oprávněné zájmy (abychom mohli plnit své povinnosti a poskytovat vám výrobky a služby nebo oznamovat vám změny našich výrobků a služeb)

 • Účinné komunikování s vámi: Odpovídání na vaše dotazy, připomínky, stížnosti nebo jiná sdělení včetně jakýchkoli otázek týkajících se našich výrobků

Právní základy: Oprávněné zájmy (abychom s vámi mohli komunikovat a poskytovat vám výrobky a služby), právní nároky

 • Sledování aktivit a zaznamenávání naší komunikace s vámi: Sledování naší komunikace s vámi včetně zajišťování potřebné kvality služeb, dodržování stanovených postupů a odborná příprava

Právní základy: Oprávněné zájmy (abychom mohli zajistit potřebnou kvalitu našich výrobků a služeb)

 • Zjišťování potřeb našich zákazníků a vyvíjení a přizpůsobování našich výrobků a služeb podle nich: Můžeme analyzovat vaše osobní údaje, které máme, pro posouzení účinnosti reklamy, s níž se na vás a ostatní obracíme, a abychom se na vás obraceli s vhodnou reklamou. Můžeme našim inzerentům předávat souhrnné informace a dávat vám, naším zákazníkům a uživatelům našich internetových stránek návrhy a doporučení ohledně našich výrobků nebo služeb, které by vás nebo je mohly zajímat.

Právní základy: Oprávněné zájmy (abychom mohli zajistit potřebnou kvalitu našich výrobků nebo služeb, zlepšovat naše výrobky a služby a poskytovat vám na našich internetových stránkách vhodné informace a služby)

 • Pořádání našich propagačních akcí a soutěží: Pořádání propagačních akcí a soutěží, kterých se účastníte včetně oznamování vám, že jste získali výhru. Pokud získáte výhru, podle místní legislativy můžeme vaše osobní údaje a osobní údaje vašich hostů zveřejnit na našich internetových stránkách, stánkách sociálních médií a v tiskových zprávách. Tyto údaje také můžeme zpřístupnit třetím stranám, které tyto informace potřebují pro účely předání výhry.

Právní základy: Právní povinnosti, plnění smluv, oprávněné zájmy (abychom mohli úspěšně pořádat naše propagační akce a soutěže)

 • Pořádání našich eventových akcí: Když se zúčastníte určité eventové akce námi organizované nebo podporované, můžeme v souvislosti s jejím pořádáním použít vaše osobní údaje včetně zvláštních požadavků na složení jídla, informací o zdravotním stavu a potřebné pomoci při vstupu.

Právní základy: Oprávněné zájmy (abychom mohli pořádat naše eventové akce a vyhovět vašim zvláštním preferencím a požadavkům při nich), výslovný souhlas (pokud je nutný)

 • Zamezování podvodům: Můžeme a jiné organizace také mohou kdykoli získávat přístup k určitým informacím za účelem zamezování podvodům podle požadavků platné legislativy, předpisů a osvědčených postupů a používat je. Jestliže budou poskytnuty nepravdivé nebo nepřesné informace a bude zjištěn nebo vznikne podezření na podvod, údaje mohou být předány agenturám zabývajícím se zamezováním podvodům a jiným organizacím a mohou námi nebo jimi být zaznamenány.

Právní základy: Právní povinnosti, oprávněné zájmy (abychom mohli zjistit, zda máte pro nás přijatelný rizikový profil a pomáhat při zamezování podvodům a jiné trestné činnosti), významný veřejný zájem

 • Zlepšování a spravování našich internetových stránek a zajišťování, aby měly vhodný obsah: Zajišťování, aby si naše internetové stránky prohlížely a aby je používaly k interakci s námi pouze osoby nad zákonnou věkovou hranicí pro konzumaci alkoholu; zlepšování našich internetových stránek a zajišťování, aby jejich obsah byl prezentován tím nejúčinnějším způsobem pro vás a váš počítač; spravování našich internetových stránek a pro interní operace včetně odstraňování poruch, analýzy dat (včetně analýzy údajů o provozu), testování a účely výzkumu, statistik a průzkumů; umožnění vám registrovat se pro používání interaktivních funkcí našich internetových stránek a používat je; jako součást našeho úsilí zajišťovat bezpečnost našich internetových stránek; zajišťování, aby obsah našich internetových stránek byl prezentován tím nejúčinnějším způsobem pro vás a vaše zařízení, což může zahrnovat předání údajů o vás obchodním partnerům, poskytovatelům služeb, poskytovatelům analýz návštěvnosti internetových stránek a poskytovatelům vyhledávačů

Právní základy: Oprávněné zájmy (abychom mohli spravovat naše internetové stránky a nabízet vám na nich vhodný obsah a služby), právní povinnost

 • Reorganizování naší společnosti nebo provádění změn v ní: V případě, že (i) bude probíhat jednání o prodeji naší společnosti nebo její části třetí straně, (ii) naše společnost bude prodána třetí straně nebo (iii) naše společnost projde reorganizací, budeme potřebovat předat některé nebo veškeré vaše osobní údaje dotyčné třetí straně (nebo jejím poradcům) v rámci procesu due diligence pro účel analýzy uvažovaného prodeje nebo reorganizace. Po případném prodeji nebo reorganizaci také budeme potřebovat předat vaše osobní údaje tomuto reorganizovanému subjektu nebo třetí straně, aby je používal pro stejné účely, jaké jsou popsány v těchto Zásadách ochrany soukromí.

Právní základy: Oprávněné zájmy (abychom mohli provádět změny v naší společnosti), právní povinnost

 • Plnění právních a regulatorních povinnosti: Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom splnili naše právní a regulatorní povinnosti, což může zahrnovat předání vašich osobních údajů třetím stranám včetně pojistitelů, Soudní službě a/nebo regulačním orgánům a orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se zkoumáními, řízeními nebo šetřeními prováděnými jimi kdekoli na světě nebo v případě, že budeme povinni tak učinit.

Právní základy: Právní povinnosti, právní nároky, oprávněné zájmy (abychom mohli spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány)

Budete-li mít dotazy ohledně právních základů, na které se odvoláváme, obraťte se na nás s použitím údajů uvedených v části „Kontakt“ níže.

Předávání informací o vás

Kromě výše uvedených třetích stran můžeme vaše osobní údaje předávat také členům naší skupiny, tzn. našim dceřiným společnostem a naší nejvyšší holdingové společnosti a jejím dceřiným společnostem, kteří je mohou používat v souvislosti s výše uvedenými účely. Vaše osobní údaje budeme rovněž sdílet s poskytovateli služeb třetí strany (jakými jsou například poskytovatelé marketingových, IT nebo administrativních služeb), kteří je mohou zpracovávat za nás pro jakýkoli výše uvedený účel.

Naším inzerentům nepředáváme informace o žádných identifikovatelných osobách, ale můžeme jim předávat souhrnné informace o našich uživatelích (například je můžeme informovat, že v určitém dni na jejich reklamu kliklo 500 mužů ve věku do 30 let). Tyto souhrnné informace můžeme taktéž použít, abychom pomohli inzerentům oslovit druh osob, na který svou reklamou cílí (například ženy na určitém teritoriu). Osobní údaje, které jsme od vás získali, můžeme použít k tomu, abychom dokázali splnit přání našich inzerentů, aby se jejich reklama objevovala těmto cílovým osobám.3) JAK POUŽÍVÁME COOKIES?

Naše internetové stránky používají cookies pro odlišení vás od ostatních uživatelů. Cookies nám pomáhají zvětšovat vaši spokojenost při prohlížení našich internetových stránek a zajišťovat, aby jejich obsah byl pro vás vhodný. Více o tom, jak používáme cookies, si můžete přečíst v našich Zásadách pro cookies („Cookies Policy“).4) VAŠE POUŽÍVÁNÍ CHATOVACÍCH MÍSTNOSTÍ, DISKUZNÍCH FÓR NEBO JINÝCH INTERAKTIVNÍCH FÓR

Nabízíme chatovací místnosti, diskuzní fóra, internetové vývěsky a interaktivní oblasti, kde návštěvníci mohou uvádět své komentáře nebo informace pro potřeby našich návštěvníků. Před získáním přístupu do chatovací místnosti, diskuzního fóra, na internetovou vývěsku nebo do jiné interaktivní oblasti, kde na našich internetových stránkách mohou být uváděny osobní údaje, se kromě těchto Zásad ochrany soukromí určitě seznamte také s našimi pravidly pro chatovací místnosti, protože jimi budete vázáni. Jak víte, vše, co zveřejníte on-line, může vidět kdokoli. Nečiníme žádná prohlášení a nepřijímáme žádnou odpovědnost ohledně informací, které dobrovolně uvedete.5) JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Kde jsou vaše osobní údaje uchovávány?

Údaje, které od vás získáváme, mohou být odeslány na určité místo v Evropě a tam uloženy. Mohou být také zpracovány osobami působícími v Evropě, které pracují pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Tyto osoby se mohou zabývat mimo jiné plněním vaší objednávky, zpracováním údajů o vaší platbě nebo poskytováním podpůrných služeb.

Jak dlouho jsou vaše osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje, které máme, nebudou uchovávány po dobu delší, než je povoleno legislativou a budou uchovávány pouze po dobu potřebnou k tomu, aby vám mohly být poskytnuty požadované výrobky, služby nebo informace, nebo pro jakýkoli jiný účel uvedený pod nadpisem „Co děláme s informacemi“ výše.

Například si můžeme ponechávat korespondenci a určité údaje o transakci do vypršení lhůty pro reklamace této transakce, nebo po dobu podle regulačních požadavků týkajících se ponechávání si těchto údajů.

Předávání informací o vás mimo EHP

Při předávání vašich osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (EHP) mimo EHP můžeme být povinni přijmout zvláštní dodatečná opatření pro zajištění jejich ochrany. Určité země mimo EHP byly Evropskou komisí schváleny jako poskytující ochranu v podstatě rovnocennou s legislativou EHP o ochraně údajů, a proto nejsou potřebná žádná další opatření na ochranu při exportu osobních údajů do těchto jurisdikcí. V zemích, které toto schválení nemají, budeme používat vhodná opatření na ochranu veškerých osobních údajů před předáváním, jakými jsou vzorová smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí nebo tzv. závazná podniková pravidla povolená platnými právními požadavky.

Pokud budete chtít vidět formulaci zvláštních opatření na ochranu používaných při exportu vašich osobních údajů, obraťte se na nás s použitím údajů uvedených v části „Kontakt“ níže.

Co děláme, abychom zajistili bezpečnost osobních údajů?

Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí pro zajištění, aby s vašimi osobními údaji bylo nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí.

Veškeré informace, které nám poskytujete, jsou uchovávány na našich bezpečných serverech.

Pokud jsme vám předali (nebo pokud jste si zvolili) heslo, které vám umožňuje vstup do určitých částí našich internetových stránek, odpovídáte za udržení tohoto hesla v tajnosti. Žádáme vás, abyste heslo nikomu nesdělovali.

Přenos informací na internetu bohužel není úplně bezpečný. Přestože učiníme vše, co budeme moci, abychom vaše osobní údaje ochránili, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů přenesených na naše internetové stránky - jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile informace o vás obdržíme, budeme používat přísné postupy a bezpečnostní funkce, kterými se budeme snažit zabránit neoprávněnému přístupu.

Jak je to s odkazy na jiné internetové stránky?

Naše internetové stránky a stránky sociálních médií mohou obsahovat odkazy na internetové stránky našich partnerských sítí, s námi spřízněných společností a dalších třetích stran a z nich. Když použijete odkaz na jakékoli z těchto internetových stránek, počítejte s tím, že mají své vlastní zásady ochrany soukromí a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před předáním jakýchkoli osobních údajů na těchto internetových stránkách se s těmito zásadami seznamte.6) VAŠE PRÁVA A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Marketing

Máte právo požádat nás, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. Obvykle vás budeme informovat nebo budeme žádat váš souhlas (před získáním údajů o vás), jestliže budeme chtít údaje o vás použít pro tyto účely nebo jestliže budeme chtít informace o vás předat třetí straně pro tyto účely. Své právo zabránit takovémuto zpracování můžete uplatnit zaškrtnutím určitých políček na formulářích, které používáme k získávání údajů o vás nebo kliknutím na „Odhlásit“ („Unsubscribe“) v dolní části e-mailových zpráv, které vám zasíláme pro marketingové účely. Toto právo můžete také uplatnit kdykoli předložením formuláře nacházejícího se na této stránce.

Aktualizace informací

Budeme vynakládat přiměřená úsilí pro zajištění, aby vaše osobní údaje byly přesné a správné. Abyste nám s tím pomohli, měli byste nám sdělovat případné změny v osobních údajích, které jste nám poskytli, a to tak, že se na nás obrátíte s použitím údajů uvedených v části „Kontakt“ níže.

Vaše práva

Pokud v době svých interakcí s námi sídlíte v EHP, můžete mít za určitých podmínek právo požádat nás, abychom:

 • vám poskytli bližší informace o tom, jak používáme a zpracováváme vaše osobní údaje,
 • vám poskytli kopii vašich osobních údajů, které máme,
 • opravili nepřesnosti vašich osobních údajů a doplnili vaše neúplné osobní údaje, které zpracováváme,
 • vymazali osobní údaje, pro jejichž zpracovávání již nemáme důvody a
 • omezili zpracovávání vašich osobních dat na základě zvážení vámi vzneseného přání.

Kromě toho máte za určitých podmínek právo:

 • v případě, že zpracování je založeno na souhlasu, odvolat tento souhlas,
 • požádat nás o odeslání osobních údajů, které jste nám poskytli a které stále máme, elektronicky třetí straně,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu „oprávněných zájmů“ nebo „veřejných zájmů“, pokud naše důvody pro toto zpracování nepřevažují vaše zájmy, práva a svobody a
 • kdykoli vznést námitku proti přímému marketingu (včetně profilování pro tyto účely).

Tato práva podléhají určitým výjimkám za účelem ochrany veřejného zájmu (např. prevence nebo odhalování trestných činů) a našich zájmů (např. zajištění ochrany našich důvěrných informací) a nemusejí být uplatnitelná v zemi, v níž sídlíte.

Jestliže máte právo tak učinit, můžete tato práva uplatnit předložením formuláře nacházejícího se na této stránce.

Pro případ, že nebudete spokojeni s naším používáním vašich osobních údajů nebo naší reakcí na jakékoli uplatnění těchto práv, máte právo stěžovat si u Datatilsynet.

Kontakt

Dotazy, připomínky a žádosti týkající se těchto Zásad ochrany soukromí jsou vítány a měly by být zasílány na adresu privacy@carlsberg.com.7) ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Jakékoli změny těchto Zásad ochrany soukromí provedené námi budou zveřejněny na této stránce a v případě, že to bude potřebné, oznámeny vám e-mailem. Prohlédněte si občas tuto stránku, abyste se seznámili s případnými aktualizacemi a změnami těchto Zásad ochrany soukromí.

Tyto Zásady ochrany soukromí byly změněny naposledy v květnu 2018.

Právní základy pro používání vašich osobních údajů

Při používání vašich osobních údajů se opíráme o tyto hlavní právní základy:

 • Souhlas: V případě, že jste souhlasili s naším používáním informací o vás (v souvislosti s tímto používáním vám byl předložen formulář pro vyjádření souhlasu [a svůj souhlas můžete odvolat způsoby stanovenými v těchto Zásadách ochrany soukromí NEBO [uveďte způsoby pro odvolání souhlasu])
 • Plnění smluv: V případě, že informace o vás jsou potřebné pro uzavření nebo plnění naší smlouvy s vámi
 • Právní povinnost: V případě, že potřebujeme informace o vás použít k plnění našich právních povinností
 • Oprávněné zájmy: V případě, že informace o vás používáme pro naplnění oprávněného zájmu a naše důvody pro jejich použití převažují vaše zájmy v oblasti vašich práv na ochranu údajů
 • Při používání zvláštních kategorií vašich osobních údajů a údajů o odsouzení v trestních věcech se zpravidla opíráme o tyto hlavní právní základy:
 • Právní nároky: V případě, že informace o vás jsou potřebné, abychom mohli prokázat, obhájit, soudně vymáhat nebo uplatnit nárok vůči vám, nám nebo třetí straně
 • Ve významném veřejném zájmu: Zpracování je potřebné z důvodů významného veřejného zájmu a to na základě legislativy EU nebo místní legislativy.
 • Výslovný souhlas: Dali jste svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více určených účelů. Můžete svůj souhlas odvolat tak, že se na nás obrátíte s použitím údajů uvedených v části „Kontakt“ výše. Pokud tak učiníte, možná nebudeme moci poskytnout naše výrobky nebo služby, které vyžadují použití těchto údajů.


Kde

jste?