FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A honlap kizárólag magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyeknek és Magyarországon székhellyel rendelkező szervezeteknek szól.

A honlapot a Carlsberg Hungary Kft. (a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által 1309099612 cégjegyzékszámon nyilvántartásba véve; székhely: 2040 Budaörs, Neumann János utca 3.; adószám: 13136859-2-13; telefon: +36-23-888-500; fax: +36-23-888-501; e-mail cím: [email protected]; képviseli: Marcin Burdach országos értékesítési igazgató; továbbiakban: „Carlsberg Hungary”) üzemelteti.

Ezen honlaphoz, valamint az összes Carlsberg Hungary által üzemeltetett honlaphoz (a továbbiakban „Honlap”) való hozzáférést és annak használatát az alkalmazandó jogszabályok és az alábbi jogi feltételek szabályozzák. Ön a Honlap látogatásával elfogadja annak jogi feltételeit, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a Honlap egyik szolgáltatásának sem.

Amennyiben ezen feltételeket nem fogadja el, kérjük ne látogassa Honlapunkat.

Honlapjaink tartalmazhatnak kiegészítő jogi feltételeket, amelyek ezen Honlapokkal kapcsolatban alkalmazandóak. Amennyiben az alábbi feltételek és Honlapunk bármely más kiegészítő feltétele nem lennének összhangban egymással, a jelen jogi feltételek alkalmazandóak.

A Carlsberg Hungary bármikor jogosult előzetes tájékoztatás nélkül a jelen jogi feltételek indokolási és kártérítési kötelezettség nélküli megváltoztatására, és/vagy a Honlaphoz való hozzáférés megszüntetésére. Ezért kérjük, ezen oldal látogatását időszakonként ismételje meg annak érdekében, hogy az Önnel szemben kötelező erejű, az adott időszakban hatályos jogi feltételeket és kiegészítő jogi feltételeket megismerhesse.

A Honlap személyes időtöltésként és tájékozódási céllal látogatható. Bármely, a Honlapon levő anyagot kizárólag nem üzleti, hanem oktatási, magán- vagy házi használatra egy számítógép merevlemezére töltheti le vagy nyomtathatja ki, de ezen az engedélyezett felhasználáson túl a Honlap tartalmának terjesztése, formai vagy tartalmi módosítása, továbbítása vagy ismételt hozzáférhetővé tétele a Carlsberg Hungary előzetes írásbeli hozzájárulását igényli. A Honlap harmadik fél honlapjáról történő hivatkozása (linking, framing) a Carlsberg Hungary előzetes írásbeli hozzájárulását igényli.

A Honlapon található tartalmakhoz (ideértve, de nem kizárólag a fotók, grafikai képek/szöveg, audio vagy video anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) fűződő szerzői jog, illetve egyéb szellemi tulajdonjog a Carlsberg Hungaryt illetve kapcsolt vállalkozásait illeti meg. A Honlaphoz történő hozzáférés vagy a Honlap használata semmilyen jogot, ezen belül szellemi tulajdon- vagy hasznosítási jogot nem keletkeztet. A Honlaphoz fűződő valamennyi jognak és igénynek a kizárólagos jogosultja a Carlsberg Hungary és kapcsolt vállalkozásai. A Carlsberg Hungary Honlapjai szerzői és egyéb alkalmazandó jogi védelem alatt állnak. Amennyiben ezen jogi feltételeket, vagy bármely Honlap jogi feltételeit megsérti, a Honlap látogatásához való joga automatikusan megszűnik. A Carlsberg Hungary fenntartja a jogát minden, a jelen dokumentumban ki nem kötött joggal kapcsolatban.

Amennyiben jogi ügyben fel kívánja venni a kapcsolatot a Carlsberg Hungaryvel, kérjük, keresse fel a Carlsberg Hungary székházat, 2040 Budaörs, Neumann János utca 3, illetve írjon levelet a 2040 Budaörs, Neumann János utca 3. címre, vagy elektronikus levelet a [email protected] címre.

A Carlsberg Hungary nem szavatolja a Honlapon, illetve ahhoz kapcsolt bármely Honlapon (hotlink) hozzáférhető információ teljességét és pontosságát. A Honlap tartalmát a Carlsberg Hungary ezen formában jeleníti meg, ezért semmiféle szavatosságot vagy jótállást nem vállal. Carlsberg Hungary jogosult a Honlap tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására. A Honlapon szereplő tartalom elavult lehet, tartalmának frissítésére a Carlsberg Hungary semmiféle kötelezettséget nem vállal. A Carlsberg Hungary a jogszabályok által megengedett lehető legszélesebb körben kizár minden, a Honlappal kapcsolatban felmerülő szavatossági és jótállási, kártérítési vagy egyéb igényért való felelősséget.

A Honlapon közzétett tájékoztatás és elektronikus hirdetés tekintetében a Carlsberg Hungary szavatolja, hogy a tájékoztatás megfelel az elektronikus hirdetésre vonatkozó jogi szabályozásnak az alábbiak szerint.

A Carlsberg Hungary szavatolja, hogy elektronikus hirdetései hirdetés jellegéről világosan és egyértelműen azonosítható módon ad tájékoztatást, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára. Szavatolja továbbá, hogy az eladásösztönző ajánlat - így különösen az árengedmény, ráadás, illetve ajándék -, illetve az eladásösztönző vetélkedő vagy nyereményjáték, sorsolásos játék és más szerencsejáték ilyen jellegéről ugyancsak világos és egyértelműen azonosítható módon tájékoztatást és könnyen hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívás részleteit, illetve a részvétel feltételeit. Szavatolja, hogy a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetében mindenben eleget tesz a jogszabályi rendelkezéseknek.

A Honlap vagy ehhez kapcsolt más honlap tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető kártérítés alapjául szolgáló károkért a Carlsberg Hungary (ideértve kapcsolt vállalatait, a Carlsberg Hungary és kapcsolt vállalatainak vezetőit, igazgatóit, alkalmazottait, részvényeseit, vagy ügynökeit) lehető legszélesebb körben kizár minden felelősséget.

A Carlsberg Hungary nem vállal helytállást azért, hogy a Honlap, illetve a szerver, amely a Honlapot hozzáférhetővé teszi, vírusmentes, illetve mentes károkozására alkalmas alkotórészektől. A Honlapot látogató személy (és nem a Carlsberg Hungary) viseli az ezen károkból eredő szervíz-, javítási, korrekciós illetve valamennyi egyéb költséget, illetve más kárt.

A Carlsberg Hungary részére az interneten keresztül küldött vagy továbbított leveleket és anyagokat nem bizalmas és nem védett anyagként kezeli. Bármilyen levélnek vagy anyagnak erre a Honlapra történő elküldésével vagy továbbításával Ön beleegyezik abba, hogy a Carlsberg Hungary vagy bármely kapcsolt vállalkozása az anyagot a Honlapon (az adatvédelmi nyilatkozatban) megjelölt célra felhasználhatja, ideértve a többszörözést, továbbítást, közzétételt, sugárzást és Honlapra történő feltöltést. Személyes adatnak minősülő adatokat a Carlsberg Hungary csak az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén teszi közzé a Honlapon.

A Carlsberg Hungary nem köteles a Honlapra küldött üzenetek megválaszolására, illetve az ilyen küldemény és/vagy anyag fejében térítés fizetésére.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alkalmazandó magyar jog rendelkezik az illegális internetes tartalmakról, így tartózkodjon mindennemű törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, illetlen, gyalázkodó, vagy bármely olyan anyag honlapra történő feltöltésétől vagy továbbításáról, amely bűncselekménynek vagy más jogsértésnek minősül, illetve ilyennek minősülő magatartásra ösztönöz.

Az ezen a Honlapon megjelenő neveket, logókat és megjelöléseket a Carlsberg Hungary, illetve kapcsolt vállalkozásai azokon a földrajzi területeken használják, ahol ezek engedéllyel használt bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló védjegyek.

A Carlsberg Hungary nem használja és nem szándékozik használni ezen neveket, logókat és megjelöléseket olyan földrajzi területeken, ahol a használatra a Carlsberg Hungary nem jogosult, és ilyen földrajzi területekre nem szállítja vagy kínálja eladásra azon termékeket, illetve szolgáltatásokat, amelyek ilyen nevet, logót vagy megjelölést viselnek. A védjegyek vagy a Honlap bármely más tartalmának a jogi feltételekben foglaltaktól, illetve a Honlap tartalmában feltüntetettektől eltérő felhasználása vagy jogellenes, illetve jóerkölcsbe ütköző használata szigorúan tilos.

A jelen jogi feltételekre a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira.

A Honlaphoz való hozzáféréssel és annak használatával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jogvitákra magyar bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk.

2017.05.30. Carlsberg Hungary Kft.

HOL

VAGY?