POLITIKA PRIHVATLJIVOG KORIŠĆENJA

Ovim veb-sajtom [www.somersby.com i www.somersbycider.com] (Sajt) upravlja [Carlsberg Breweries A/S] (mi, naša strana, naš). Ova Politika predviđa uslove između vas i nas, prema kojima vam je omogućen pristup našem Sajtu. Ova Politika prihvatljivog korišćenja primenjuje se na sve korisnike i posetioce našeg Sajta.

Upotrebom našeg Sajta prihvatate Politiku prihvatljivog korišćenja, saglasni ste sa njom i prihvatate da ćete se pridržavati svih pravila sadržanih u njoj. Ova pravila dopunjuju naše Uslove korišćenja, Politiku zaštite privatnosti i Politiku korišćenja kolačića.

Registrovani smo u [Danskoj] pod matičnim brojem [25508343] sa registrovanim sedištem na adresi [100 Ny Carlsberg Vej, 1799 Kopenhagen V, Danska]. S vremena na vreme naša povezana društva mogu upravljati Sajtom ili postavljati sadržaj na naš Sajt. Naša povezana društva obuhvataju sve naše podružnice ili holding kompanije i svaku podružnicu takvih holding kompanija.

Zabranjena korišćenja

Naš Sajt možete koristiti isključivo u zakonske svrhe. Ne smete koristiti naš Sajt:

 • na bilo koji način kojim se krši bilo koji važeći lokalni, državni ili međunarodni zakon ili propis;
 • na bilo koji način koji je nezakonit ili neovlašćen ili koji ima nezakonitu ili neovlašćenu svrhu ili dejstvo;
 • za povređivanje ili pokušaj povređivanja maloletnika na bilo koji način;
 • za slanje, svesno primanje, otpremanje, preuzimanje, korišćenje ili ponovno korišćenje materijala koji nije u skladu sa našim standardima za sadržaj Sajta (videti u nastavku teksta);
 • za prenošenje ili obezbeđivanje slanja bilo kakvog neželjenog ili neovlašćenog reklamnog ili promotivnog materijala ili za bilo koji drugi oblik sličnog neželjenog slanja poruka (spam);
 • za svesno prenošenje bilo kakvih podataka, slanje ili otpremanje bilo kakvog materijala koji sadrži viruse, trojance, parazitske programe (crve), vremenske bombe, programe za beleženje pritisnutih tastera, špijunski softver, reklamni softver ili druge štetne programe ili slični kompjuterski kod u cilju štetnog delovanja na rad bilo kog kompjuterskog softvera ili hardvera.

Takođe prihvatate sledeće:

 • ne smete reprodukovati, duplirati, kopirati ili preprodavati bilo koji deo našeg Sajta u suprotnosti sa našim Uslovima korišćenja.
 • ne smete neovlašćeno pristupati niti ometati, nanositi štetu ili remetiti:
 • bilo koji deo našeg Sajta;
 • bilo koju opremu ili mrežu na kojoj je smešten naš Sajt;
 • bilo koji softver koji se koristi za obezbeđivanje rada našeg Sajta; ili
 • bilo koju opremu, mrežu ili softver koji je u vlasništvu ili koji koristi bilo koja treća strana;
 • ne smete deliti bilo koji sadržaj sa našeg Sajta sa pojedincima koji su ispod starosne granice za konzumiranje alkohola u zemlji u kojoj imaju prebivalište.

Interaktivne usluge

Na našem Sajtu povremeno možemo pružiti interaktivne usluge uključujući, ali ne isključivo:

 • sobe za ćaskanje;
 • elektronske oglasne table;
 • takmičenja.

(Interaktivne usluge).

Na mestima gde pružamo bilo koje interaktivne usluge, obezbedićemo vam jasne informacije o vrsti usluge koja se nudi, da li je moderirana i koja vrsta moderacije se koristi (kao i da li je ljudska ili mašinska).

Potrudićemo se da procenimo sve moguće rizike za korisnike od trećih strana, u situacijama kada koriste bilo koju interaktivnu uslugu koja se pruža na našem Sajtu, i u svakom pojedinačnom slučaju ćemo odlučiti da li je prikladno koristiti moderaciju relevantne usluge (uključujući i to kakvu vrstu moderiranja treba koristiti) u kontekstu tih rizika. Međutim, nismo dužni da nadgledamo, pratimo ili moderiramo bilo koju interaktivnu uslugu koju pružamo na našem Sajtu i izričito se odričemo odgovornosti za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu usled upotrebe interaktivne usluge od strane korisnika u suprotnosti sa našim standardima za sadržaj, bilo da se usluga moderira ili ne.

Ukoliko moderiramo interaktivnu uslugu, obično obezbeđujemo način da stupite u kontakt sa moderatorom, u slučaju nedoumica ili poteškoća.

Standard sadržaja

Ovi standardi za sadržaj primenjuju se na sav materijal koji postavljate na naš Sajt (Doprinosi) i na interaktivne usluge povezane sa istim.

Morate poštovati tekst i nameru sledećih standarda. Standardi se primenjuju na svaki deo doprinosa, kao i na njegovu celinu, i koriste se pored svih uslova ili zahteva navedenih na mestu podnošenja.

Doprinosi moraju:

 • biti precizni (ukoliko sadrže činjenice);
 • predstavljati stvarna mišljenja (ukoliko navode mišljenja);
 • biti u skladu sa važećim zakonima u [Danskoj] i u svakoj zemlji iz koje se postavljaju;

Doprinosi ne smeju:

 • sadržati materijal u kome se iznose klevete prema bilo kom licu;
 • sadržati materijal koji je nepristojan, uvredljiv, podstiče ili širi mržnju;
 • promovisati seksualno-eksplicitan materijal;
 • promovisati nasilje;
 • promovisati diskriminaciju na osnovu rase, pola, veroispovesti, nacionalnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije ili starosti;
 • promovisati neodgovorno rukovanje ili konzumiranje alkohola;
 • prekršiti bilo koje autorsko pravo, pravo na bazu podataka ili zaštitni znak drugog lica;
 • biti takvi da verovatno obmanu bilo koje lice;
 • prekršiti bilo koju pravnu obavezu prema trećoj strani, poput ugovorne obaveze ili obaveze poverljivosti;
 • promovisati bilo koju nezakonitu aktivnost;
 • biti pretećeg karaktera, zloupotrebljavati ili napadati tuđu privatnost, izazivati uznemirenost, nelagodnost ili nepotrebnu zabrinutost;
 • biti takvi da verovatno uznemiravaju, sramote, uzbunjuju ili remete bilo koje drugo lice;
 • ne smeju se koristiti za oponašanje bilo kog lica ili za lažno predstavljanje identiteta ili povezanosti sa bilo kojim licem;
 • davati utisak da potiču od nas, ukoliko to nije slučaj;
 • zagovarati, promovisati ili podržavati bilo koju nezakonitu aktivnost poput (na primer) prekršaja autorskog prava ili zloupotrebe računara.

Obustava i raskid

Prema našem apsolutnom i isključivom nahođenju, odlučićemo da li je vašom upotrebom našeg Sajta došlo do kršenja ove Politike prihvatljivog korišćenja. Kada dođe do kršenja ove Politike, možemo preduzeti mere koje smatramo odgovarajućim.

Nepoštovanje ove Politike prihvatljivog korišćenja predstavlja materijalno kršenje Uslova korišćenja prema kojima vam je dozvoljeno korišćenje našeg Sajta i za posledicu može imati preduzimanje svih ili nekih od sledećih mera:

 • trenutno, privremeno ili stalno povlačenje vašeg prava da koristite naš Sajt;
 • trenutno, privremeno ili stalno uklanjanje bilo koje objave ili materijala koji postavite na Sajt;
 • izdavanje upozorenja;
 • pravni postupak protiv vas za nadoknadu svih troškova na osnovu obeštećenja (uključujući, ali ne ograničavajući se na, razumne administrativne i pravne troškove) usled kršenja; dodatne zakonske mere protiv vas;
 • obelodanjivanje takvih informacija organima za sprovođenje zakona ukoliko razumno smatramo da je to neophodno.
 • Odričemo se odgovornosti za mere preduzete u odgovoru na prekršaje ove Politike prihvatljivog korišćenja. Odgovori opisani u ovoj Politici nisu ograničeni i možemo preduzeti sve druge mere koje razumno smatramo odgovarajućim.

Promene Politike prihvatljivog korišćenja

Možemo revidirati ovu Politiku prihvatljivog korišćenja u bilo kom trenutku izmenom ove stranice. Od vas se očekuje da povremeno proverite ovu stranicu da biste uzeli u obzir promene koje uvedemo, sa obzirom na to da su one obavezujuće za vas. Odredbe ili obaveštenja objavljena na drugim mestima na našem Sajtu mogu zameniti neke od odredbi sadržanih u ovoj Politici prihvatljivog korišćenja. Ažurirano u februaru 2018. godine

GDE

SE NALAZIŠ?